Wsparcie w prowadzeniu kształcenia na odległość

ORE - logotyp

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zamierzają przystąpić do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie:
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Wychodzimy z założenia, że edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach, gdy kontakt uczeń – nauczyciel jest utrudniony lub niemożliwy.

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenie z zakresu minimum 5 modułów tematycznych, z których dwa są obowiązkowe, a pozostałe do wyboru zgodnie z potrzebami uczestników:

Moduły Liczba godzin
Obowiązkowe:
Zintegrowana Platforma Edukacyjna 5
Metodyka edukacji zdalnej 5
Do wyboru:
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej 5
Organizacja procesu kształcenia i wychowania 7
Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej 5
Narzędzia edukacji zdalnej 4
MS Teams 5
Zoom 5
Google Meet 5
Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych 3
Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 2
Prawne aspekty edukacji zdalnej 2

Szkolenia odbywać się będą, co najmniej w 50% czasu trwania, w formie zdalnej, a ich realizacja planowana jest od marca 2021 r.

Ponadto udział w projekcie zapewnia uczestnikom wsparcie konsultacyjno-doradcze.

W celu prawidłowego przygotowania wniosku niezbędna jest aktualna diagnoza Państwa potrzeb w zakresie wymienionych wyżej obszarów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która pozwoli dostosować ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb.

Anna Niemiec-Warzecha
dyrektor PBW w Bielsku-Białej

Władysław Mąsior
dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,