Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej: www.wombb.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.09.11

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Serwis zawiera dokumenty w formacie PDF (Portable Document Format). Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane. Nieczytelne dla czytników ekranowych dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż pochodzą od podmiotów zewnętrznych.

Część z opublikowanych logotypów i zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Na stronie osadzono filmy znajdujące się w serwisie zewnętrznym wobec serwisu Ośrodka.

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa zawiera:

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.23; aktualizacja: 2020.11.30
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.06.21


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tab), po odświeżeniu strony. Menu to pozwala na:

  • zmianę wielkości czcionki;
  • wyświetlanie strony w odcieniach szarości;
  • włączenie wysokiego kontrastu;
  • włączenie widoku w negatywie;
  • podkreślenie linków (odnośników).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Zuziak, mail: wzuziak@wombb.edu.pl, telefon: 33 812 37 15 lub 33 812 24 58.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Informacja o dostępności architektonicznej

Ośrodek położony na płaskim terenie. Brak różnic wysokości i przeszkód terenowych. Ośrodek składa się z dwóch budynków: przy ul. Legionów 25 (budynek główny – A) i przy ul. Legionów 24 (budynek B). Oba budynki wpisane są do rejestru zabytków. Do budynku przy ul. Legionów 25 przynależy hala sportowa połączona z budynkiem głównym tzw. przewiązką.

Budynek A i hala sportowa

Na teren Ośrodka przy ul. Legionów 25 można dostać się na dwa sposoby.

Wjazd dla samochodów (tylko dla pracowników – bardzo mały wewnętrzny parking) znajduje się od strony ul. Legionów 25 i jest dostępny, ze względu na wąską zabytkową bramę jedynie dla samochodów osobowych. Jednakże przez parking piesi mogą dostać się do budynku głównego oraz hali sportowej.

Wejście dla pieszych znajduje się od ulicy Legionów 25. Na wejście wskazuje napis obok drzwi wejściowych. Po prawej stronie drzwi wejściowych został umieszczony na odpowiedniej wysokości przycisk dzwonka.

Wejście do hali sportowej jest możliwe również przez budynek główny, kierując się w stronę portierni, tzw. przewiązką.

Na parterze w budynku przy ul. Legionów 25 znajduje się tablica informacyjna oraz monitor, na którym wyświetlane są informacje o aktualnie odbywających się zajęciach.

Na tzw. wysoki parter prowadzą schody. Na tej kondygnacji znajduje się sala szkoleniowa nr 011 A i B oraz dział poligrafii. Na 1. i 2. piętro prowadzą schody. Na 1. piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne, natomiast na 2. piętrze – sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne. Na wszystkich trzech kondygnacjach znajdują się toalety.

Budynek B

Wejście do budynku B przy ul. Legionów 24 znajduje się przy głównej ulicy i jest dostępne jedynie dla pieszych bez możliwości zatrzymania pojazdu bezpośrednio przed drzwiami.

Na wejście wskazuje napis obok drzwi wejściowych. Po prawej stronie drzwi wejściowych został umieszczony na odpowiedniej wysokości przycisk dzwonka.

Na parter wchodzi się po kilku stopniach; znajdują się na nim toalety i sale szkoleniowe. Na 1. oraz 2. piętro prowadzą schody. Na 1. piętrze znajdują się sale szkoleniowe i toalety, natomiast na 2. piętrze pracownie dedykowane informatykom. Na parterze i 1. piętrze znajdują się toalety.

W hallu budynku znajduje się monitor, na którym wyświetlane są informacje o aktualnie odbywających się zajęciach.