Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej.

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Serwis zawiera dokumenty w formacie PDF (Portable Document Format). Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane. Nieczytelne dla czytników ekranowych dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż pochodzą od podmiotów zewnętrznych.

Część z opublikowanych logotypów i zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Na stronie osadzono filmy znajdujące się w serwisie zewnętrznym wobec serwisu Ośrodka.

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 r.
Aktualizacja: 30.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tab), po odświeżeniu strony. Menu to pozwala na:

  • nawigację z użyciem klawisza tabulacji (Tab);
  • zmianę wielkości czcionki;
  • zmianę koloru tła strony;
  • podkreślenie linków (odnośników);
  • podświetlenie linków (odnośników);
  • wyświetlanie grafiki w odcieniach szarości;
  • odwrócenie kolorów;
  • przygaszenie tła.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Zuziak, mail: wzuziak@wombb.edu.pl, telefon: 33 8165240 lub 33 8123715.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich