Inspektor Ochrony Danych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej: Adam Korzuch.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:


Klauzula informacyjna dotycząca uczestników form doskonalenia/kształcenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że z dniem 25.05.2018 r.:

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Legionów 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją form doskonalenie/kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz par. 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy realizujące na rzecz Administratora usługę hostingu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi Google w domenie wombb.edu.pl.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu likwidacji konta, przy czym dane umieszczone na zaświadczeniu/świadectwie – przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie krótszy niż 5 lat, licząc od roku następującego po roku wystawienia zaświadczenia/świadectwa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia/kształcenia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w formie doskonalenia/kształcenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dotycząca przyjmowania korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-37-15, mail: poczta@wombb.edu.pl,
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak przyjęcia korespondencji,
 • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 • dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl.

Pliki cookies

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=4658


Regulamin serwisu internetowego

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym pod adresem:
https://www.wombb.edu.pl/?page_id=11352


Aktualizacja: 27 stycznia 2022 r.