Zasady przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej: Adam Korzuch.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że z dniem 25.05.2018 r.:

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Legionów 25.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją form doskonalenie/kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz par. 22. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy realizujące na rzecz Administratora usługę hostingu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi Google w domenie wombb.edu.pl.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu likwidacji konta, przy czym dane umieszczone na zaświadczeniu/świadectwie – przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie krótszy niż 5 lat, licząc od roku następującego po roku wystawienia zaświadczenia/świadectwa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia/kształcenia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w formie doskonalenia/kształcenia.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Aktualizacja: 6 maja 2019 r.