I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – serwis internetowy Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej (RODN “WOM” w Bielsku-Białej) działający w domenie wombb.edu.pl oraz subdomenach.
 • Usługodawca – placówka: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej; adres siedziby: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja drogą elektroniczną – komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów (postów), artykułów i materiałów audiowizualnych oraz dostęp do aplikacji internetowej pod adresem: rejestracja.wombb.edu.pl.
 • Wszelkie ewentualne treści i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby materiały umieszczone w Serwisie były poprawne, ale nie udziela żadnej gwarancji co do ich przydatności w konkretnych sytuacjach, w jakich wykorzysta je Usługobiorca.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami składającymi się na Politykę prywatności. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z siecią Internet,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączona obsługa skryptów JavaScript,
  • włączona obsługa plików Cookie.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu/zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki świadczenia usługi newsletter – Biuletyn RODN “WOM” w Bielsku-Białej

 • Usługa newsletter – funkcjonująca pod nazwą Biuletyn RODN “WOM” w Bielsku-Białej (dalej: Biuletyn) – jest częścią aplikacji internetowej dostępnej pod adresem: rejestracja.wombb.edu.pl.
 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Biuletynu.
 • Zapisanie się usługi do Biuletyn jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Biuletyn:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej.
 • Warunki świadczenia usługi Biuletyn:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji e-mailowych.
 • Zakres usługi Biuletyn:
  • powiadamianie o wydarzeniach, materiałach i ofertach specjalnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o ofertach specjalnych partnerów Ośrodka.
 • Wypisanie się z usługi Biuletyn:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Biuletyn ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić w aplikacji internetowej dostępnej pod adresem: rejestracja.wombb.edu.pl  – po zalogowaniu się na swoje konto, w menu Dane użytkownika, sekcja Biuletyn.
  • Wypisanie się z usługi Biuletyn skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy odbiorców Biuletynu.

V. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do Serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chronionych prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą. Dane te są wykorzystywane na podstawie licencji, uzyskanych zgód albo prawa cytatu.
 • Korzystanie z treści Serwisu odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VI. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca – kontynuując korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu – akceptuje Regulamin w całości.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy skontaktować się z Usługodawcą, korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • wysyłając wiadomość na adres e-mail: poczta@wombb.edu.pl;
  • poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 33 812 37 15.

Aktualizacja: 27 stycznia 2022 r.