Metoda JES-PL w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Konferencja 2018-10-06W sobotę 6 października w naszym Ośrodku odbyła się konferencja z warsztatami Jak pracować z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole?

Każdego roku przybywa uczniów z doświadczeniem migracji, są to nie tylko uczniowie obcojęzyczni, przybyli z zagranicy, lecz także ci, którzy powracają do Polski po kilku, a nawet kilkunastu latach nieobecności. Nauczyciele różnych typów szkół i różnych specjalności stoją wobec wyzwania, jakim jest zapewnienie im wsparcia i zorganizowanie dla nich procesu nauczania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego i praktycznego do pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym, zaprosiliśmy do naszego Ośrodka wykładowczynie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Panie Małgorzata Pamuła-Behrens i Marta Szymańska są nie tylko pracownikami naukowymi, ale czynnymi nauczycielkami, które w swojej pracy zawodowej na co dzień stykają się z dziećmi uchodźców i emigrantów, co zaowocowało nie tylko publikacjami naukowymi, ale również opracowaniem metody JES-PL i materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”.

Podczas wykładu prelegentki odniosły się do wzrastającej liczby migrantów i uchodźców oraz wpływu, jaki ma ten fakt na edukację ‒ polskie szkoły, przyjmując coraz więcej imigrantów oraz reemigrantów, nie zawsze umieją skutecznie pomóc nowo przybyłym uczniom w dobrym zaaklimatyzowaniu się w naszym kraju. Wskazały, jak istotne jest rzetelne poznanie kultury i systemu edukacji, w jakich funkcjonował do tej pory uczeń.

Wykładowczynie szczegółowo omówiły język edukacji szkolnej, czyli ten, którym uczniowie posługują się w szkole do zdobywania wiedzy i umiejętności. Następnie skupiły się na opracowanej przez siebie metodzie JES-PL, która ma na celu budowanie i rozwijanie umiejętności językowych, a także komunikacyjnych uczniów z doświadczeniem migracji, przede wszystkim w zakresie języka edukacji szkolnej. Brak umiejętności językowych blokuje przyswajanie nie tylko treści z zakresu edukacji polonistycznej, ale także przyrodniczej czy matematycznej. Ucząc się języka polskiego w szkole, młodzi ludzie muszą poznawać język nie tylko codzienny, ale też ten właściwy komunikacji szkolnej, ponieważ braki w tym zakresie są przyczyną wielu porażek.

Część warsztatowa poświęcona była opracowaniu przykładowego materiału do pracy z dzieckiem, tj. zaadaptowania tekstu (w warstwie językowej), zbudowaniu specjalistycznego słownika, wprowadzeniu elementów gramatycznych i przygotowaniu do tzw. produkcji, czyli tworzenia samodzielnego tekstu.

W trakcie wykładu i warsztatów pojawiła się potrzeba pogłębienia wybranych zagadnień koncentrujących się wokół tematu konferencji. Znalazło to także odzwierciedlenie w wypełnionych ankietach ewaluacyjnych, w których podkreślali Państwo istotę omawianych zagadnień, ale też wskazywali na dalsze potrzeby w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że niebawem zaproponujemy kolejne formy doskonalenia w tym zakresie, bowiem od przygotowania nauczycieli i jakości wsparcia, jakie mogą zaoferować uczniom z doświadczeniem migracji, zależy sukces tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w naszym kraju.

Polecamy materiały udostępnione przez prelegentki. Są dostępne na stronie:
http://fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/.

Jolanta Biernat
Katarzyna Zioła-Zemczak
Konsultantki Ośrodka

Tagi: , ,