Po konferencji: Po co chcę (się) uczyć tego, czego (się) uczę?

Litery ABCW sobotę 28 października w naszym Ośrodku odbyła się konferencja metodyczna połączona z warsztatami:

Po co chcę (się) uczyć tego, czego (się) uczę? Ocenianie kształtujące jako narzędzie definiujące sens uczenia i uczenia się.

Tematem zajęć adresowanych do szerokiego grona nauczycieli języka polskiego i języków obcych (a przybyło ich blisko 50!) były koncepcja, elementy i strategie oceniania kształtującego. Prowadzący postawili sobie za cel zaszczepienie nauczycielom idei oceniania, które ma wspomagać rozwój ucznia poprzez informowanie go, na jakim etapie aktualnie się znajduje i co powinien zrobić, by się rozwijać.

W pierwszej części konsultantka RODN „WOM” w Bielsku-Białej Maria Łątka zaprezentowała wyniki badań Johna Hattiego, dotyczących czynników warunkujących sukces w nauce. Ocenianie kształtujące plasuje się na jednym z najwyższych miejsc w stworzonym przez badacza rankingu.

Następnie nauczyciele mogli się zapoznać z ideą, elementami i strategiami oceniania kształtującego przedstawionymi w trakcie 45-minutowego wykładu prowadzonego przez konsultantkę ds. języka polskiego Katarzynę Zioła-Zemczak.

Zaprezentowane zostały także korzyści płynące ze stosowania takiej formy informowania o postępach ucznia i wskazywania mu dalszej drogi działania. Nie bez znaczenia jest bowiem fakt, że dzięki ocenianiu kształtującemu młodzi ludzie stają się świadomymi i aktywnymi organizatorami procesu uczenia się. Ocenianie kształtujące jest szczególnie korzystne dla osób z trudnościami w nauce – pozwala odejść od porównywania osiągniętych wyników na rzecz informowania o tym, co uczeń już wie lub umie, a nad czym powinien jeszcze popracować.

W części warsztatowej, prowadzonej również przez konsultantkę RODN „WOM” Beatę Honkisz nauczyciele pracowali nad przełożeniem teorii na praktykę, tj. próbowali formułować cele lekcji w języku ucznia, określać kryteria sukcesu (zwane też NaCoBeZU, czyli Na Co Będę Zwracać Uwagę), wymyślać pytania kluczowe i angażujące uczniów w lekcje. W trakcie wspólnej pracy wymieniali się uwagami i doświadczeniami, a także kształtująco oceniali własne pomysły.

Niezwykle cenne okazało się to, że uczestnikami warsztatów byli nauczyciele różnych języków – pozwoliło uświadomić sobie, że ocenianie kształtujące można stosować na każdej lekcji, na każdym przedmiocie i na różnych etapach edukacyjnych.

Liczymy na to, że uczestnicy sobotnich zajęć oraz inni zainteresowani tematem stworzą sieć nauczycieli oceniających kształtująco.

Tematykę tę chcemy poszerzać na specjalnie przygotowanym dla Państwa kursie.

Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu polonisty.

Katarzyna Zioła-Zemczak

Tagi: , , ,