Seminarium: Między dwoma totalitaryzmami (2016/12)


Goście Seminarium z IPN
W dniu 21 grudnia 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze z cyklu, planowanych w bieżącym roku szkolnym, trzech szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanisytcznych: Polski wiek XX – losy państwa i narodu.

Organizatorem cyklu szkoleń seminaryjnych na terenie naszego województwa jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Całościowo planowane są trzy szkolenia, obejmujące sześć tematów dotyczących historii najnowszej Polski w latach 1937-1948.

Celem szkoleń jest wskazanie nauczycielom realizującym program historii najnowszej, ciekawych dokumentów, źródeł historycznych oraz pomocy dydaktycznych, umożliwiających efektywne i skuteczne nauczanie, tak aby zapewnić nie tylko zrozumienie tematyki, ale wdrożyć uczniów do właściwej oceny omawianych wydarzeń historycznych i skłonić do samodzielnych badań i poszukiwań.

Uczestnicy Seminarium - nauczycieleUdział nauczycieli w cyklu seminariów będzie certyfikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Pamięci Narodowej, a uczestnicy biorący udział w szkoleniu będą zobowiązani do przeprowadzenia zajęć z trzech wybranych przez siebie tematów w dowolnej formie edukacyjnej (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.).

Pierwsze seminarium szkoleniowe w naszym Ośrodku otworzyła konsultant ds. historii Urszula Rukasz oraz dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder, który podkreślił, że szkoła ma obowiązek nie tylko nauczać lecz również wychowywać do wartości.

Nauczyciele humaniści poprzez wykorzystanie tekstów literackich i źródeł historycznych w pracy z uczniami, mają możliwość wskazać młodzieży wartości uniwersalne i społecznie pożądane. Umiejętność dokonywania ocen wartościujących świadczy o zdolności myślenia uczniów na wyższym poziomie. Umiejętności te są też niezbędne w upowszechnianiu przyjętego w społeczeństwie kodeksu etycznego i moralnego.

Merytoryczną część wykładową i warsztatową seminarium poprowadzili pracownicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych i Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach: dr Grzegorz Bębnik, dr Andrzej Sikora, Ryszard Mozgol, Ewelina Małachowska i Tomasz Gonet.

Seminarium - pomoce IPNTemat Zbrodni niemieckich i sowieckich na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) omówił dr Grzegorz Bębnik. W części warsztatowej tej tematyki Ryszard Mozgol zaprezentował uczestnikom zamieszczone na stronie IPN: portale, materiały tematyczne, teksty źródłowe, publikacje, artykuły, katalogi wystaw oraz materiały filmowe przygotowane do pobrania przez nauczycieli i uczniów oraz do wykorzystania na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych czy też w innych formach pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W drugiej części seminarium dr Mirosław Sikora omówił Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego i przedstawił wybrane, dostępne w tym temacie publikacje. Następnie w części warsztatowej Tomasz Gonet zaprezentował i omówił materiały, źródła oraz filmy, z których mogą korzystać nauczyciele w pracy dydaktycznej.

Reasumując efekty spotkania należy stwierdzić, że Instytut Pamięci Narodowej przygotował dla nauczycieli różnorodne ciekawe materiały, źródła i pomoce dydaktyczne, które umożliwią im uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych, pogłębienie wiedzy historycznej oraz będą sprzyjać zainteresowaniu uczniów historią najnowszą.

konsultant Ośrodka Urszula Rukasz

Tagi: , ,