Doradcy metodyczni

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół i Placówek!

Jest nam miło poinformować, że od 1 marca br. uległ powiększeniu zespół nauczycieli-doradców metodycznych zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Obecnie zespół składa się z 6 osób:

 1. Ewa Below – religia ewangelicka, szkoły podstawowe Miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego i cieszyńskiego;
 2. Anna Ficoń – religia katolicka, przedszkola, szkoły podstawowe i ponad-podstawowe powiatu cieszyńskiego;
 3. Mariusz Depczyński – wychowanie fizyczne, szkoły ponadpodstawowe Miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego i żywieckiego;
 4. Jolanta Klajmon – matematyka, szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała;
 5. Bożena Rogolińska – język polski, szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała;
 6. Danuta Sewera – język angielski, przedszkola i szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała.

W dalszym ciągu funkcję doradcy metodycznego religii katolickiej, dla miasta Żywca, pełni pani Aleksandra Fiedor.

Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na temat działań nauczycieli-doradców metodycznych są publikowane na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce DORADCY.

Przypominamy jednocześnie, że zadania doradcy obejmują następujące działania:

 1. Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych

  poprzez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
  • prowadzenie innych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
  • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
 2. Wydawanie opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela na wniosek dyrektora lub nauczyciela.
 3. Udział w pracach zespołów rozpatrujących odwołania nauczycieli od oceny pracy i wniosków dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek/zespołów o ponowne ustalenie oceny pracy.
 4. Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i nauczycieli mianowanych odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zapraszamy do korzystania z oferty doradców metodycznych!

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , , , , , ,