Drukuj

Zalecone warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w praktyce

włącz .

Istotną częścią podstawy programowej są Zalecane warunki i sposób realizacji. Wskazują one nauczycielowi, na co powinien w swojej pracy zwrócić szczególną uwagę.

W przedszkolu Zalecane warunki i sposób realizacji skupiają się wokół problemów związanych z zagospodarowaniem czasu przebywania dziecka w przedszkolu oraz prowadzeniem obserwacji pedagogicznych. Podkreśla się także wagę współpracy nauczyciela z rodzicami.

Gospodarowanie czasem przebywania dziecka w przedszkolu odbywa się w rozliczeniu tygodniowym. Oznacza to, iż czas pobytu przedszkolaków w placówce (zabawa, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne, czynności opiekuńcze, pozostały czas) w zależności od warunków organizacyjnych, atmosferycznych, wydarzeń specjalnych w przedszkolu powinny mieścić się we wskazanych proporcjach czasowych.

Pamiętajmy:

  • oddział przedszkolny przy szkole podstawowej jest formą organizacyjną przedszkola,
  • podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić obserwacje pedagogiczne dzieci.

Na ich podstawie poznaje możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanków, planuje podejmowane działania. Ma obowiązek dokumentowania poczynionych obserwacji.

Ciekawą propozycją, która pomoże zaplanować takie obserwacje i ułatwi sporządzenie arkuszy obserwacji, a tym samym jej dokumentowanie jest pozycja Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej: Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju.

W odniesieniu do dzieci pięcio- i sześcioletnich nauczyciel przeprowadza analizę gotowości szkolnej. Fakt iż rodzice nie planują posłania dziecka pięcioletniego do szkoły nie zwalnia nauczyciela z tego obowiązku.

Niemniej istotnym zagadnieniem jest wybór narzędzia do przeprowadzenia wspomnianej analizy.

Pamiętajmy:

  • metoda analizy gotowości szkolnej jest elementem programu wychowania przedszkolnego,
  • powinna być metodą standaryzowaną.

Polecam Państwu wykorzystanie Skali Gotowości Szkolnej (SGS) w odniesieniu do dzieci sześcioletnich, oraz Gotowość Edukacyjną dla dzieci pięcioletnich (GE 5).

Oba narzędzia do obserwacji wraz z dokładnym opisem jak je stosować znajdują się na stronie  www.cmp3.ore.edu.pl w zakładce Diagnoza przedszkolna.

Inne polecane, standaryzowane metody to Test Dojrzałości Szkolnej B. Wilgockiej-Okoń oraz Diagnoza wg B. Janiszewskiej.

Na podstawie wyników wstępnej obserwacji nauczyciel przygotowuje dla dzieci, które tego wymagają  indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju.

Gdyby działania nauczyciela we współpracy z rodzicami nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, warto zaproponować rodzicom pogłębioną diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Udokumentowane przez nauczyciela wyniki obserwacji będą dodatkową, ważną informacją dla pracowników poradni.

Opracowując indywidualne programy pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia nie zapominajmy o dzieciach zdolnych.

Wkrótce:

Praktyczne wskazówki do Zalecanych  warunków i sposobów realizacji podstawy programowej w klasach I-III.

Jolanta Biernat - konsultant Ośrodka

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl