Drukuj

Nowa podstawa programowa w przedszkolu i klasach I-III

włącz .

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r. określiło podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, (załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - w tym dla klas I-III nazywanych edukacją wczesnoszkolną (załącznik nr 2).

Całość podstawy programowej została zamieszczona w ośmiu tomach i jest dostępna dla nauczycieli na stronie http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl w zakładce Dla nauczycieli. Warto, by każdy nauczyciel pobrał treść tomu, który go interesuje.

Tom I - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Składa się on z następujących części:

I. Część ogólna

O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego - Zbigniew Marciniak

II. Część szczegółowa

Wychowanie przedszkolne

Podstawa programowa - wychowanie przedszkolne

Zalecane warunki i sposób realizacji

Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Edukacja wczesnoszkolna

Część wstępna podstawy programowej dla szkół podstawowych

Podstawa programowa - edukacja wczesnoszkolna

Zalecane warunki i sposób realizacji

Komentarz do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

III. Opinie o podstawie programowej

Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Każdy z tomów zbudowany jest w podobny sposób. Pozwala nauczycielowi doskonale zorientować się, nie tylko w treściach podstawy, które są przeznaczone dla danego zespołu dzieci, ale również dostarcza informacji o treściach z poprzedniego i następnego etapu kształcenia. 

Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia.

Konsekwencje dla pracy nauczyciela: cała podstawa programowa musi być realizowana we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i we wszystkich rodzajach szkół.

Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji. Efekty kształcenia wyrażone są w języku wymagań na koniec każdego etapu kształcenia, a w przypadku edukacji wczesnoszkolnej po I i po III klasie. Wymagania ogólne - opisują cele kształcenia, a wymagania szczegółowe - opisują treści kształcenia.

Konsekwencje dla pracy nauczyciela: nauczyciel dokładnie wie, jaka jest sylwetka absolwenta przedszkola, ucznia klasy I, ucznia klasy III. Jakie wiadomości i umiejętności powinno dziecko nabyć, jakimi postawami powinno się charakteryzować, aby poradzić sobie w dalszej edukacji.

Istotną częścią podstawy programowej są Zalecane warunki i sposób realizacji.

Wskazują one nauczycielowi, na co powinien w swojej pracy zwrócić szczególną uwagę. I tak w przedszkolu Zalecane warunki i sposób realizacji skupiają się wokół problemów związanych z zagospodarowaniem czasu przebywania dziecka w przedszkolu oraz prowadzeniem obserwacji pedagogicznych. W klasach I-III  Zalecane warunki i sposób realizacji odnoszą się do sposobu pracy nauczyciela tak, by z jednej strony nie zaczynał z dziećmi zbyt wcześnie pracy na sposób szkolny, a z drugiej przygotował uczniów do nauki w klasie IV.

Konsekwencje dla pracy nauczyciela: w przemyślany sposób prowadzić zajęcia z dziećmi, tak by umożliwić im wszechstronny rozwój. W przedszkolu wykształcić gotowość do nauki w szkole, a w klasach I-III umożliwić nabycie kompetencji, które umożliwią naukę na dalszym etapie kształcenia.  

Wkrótce:

Zalecone warunki i sposoby realizacji podstawy programowej w praktyce.

Jolanta Biernat - konsultant Ośrodka

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl