Drukuj

"Zalecane warunki i sposoby realizacji" podstawy programowej w klasach I-III

włącz .

Zalecane warunki i sposób realizacji są istotną częścią podstawy programowej. Wraz z komentarzem profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej stanowią cenną wskazówkę, drogowskaz wytyczający kierunek pracy nauczyciela.

W klasach I-III Zalecane warunki i sposoby realizacji omawiają następujące kwestie:

  • znaczenie ciągłości wychowania i kształcenia między przedszkolem a edukacją wczesnoszkolną, rangę okresu adaptacyjnego na obu etapach edukacyjnych,
  • sposób organizowania środowiska edukacyjnego: urządzenie sali, liczebność klas, formę realizacji zajęć, wymagania stawiane nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
  • nadrzędne cele edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, które wskazują na konieczność w początkowym okresie nauki kształtowania dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania, wspomagania rozwoju czynności umysłowych, zdobywania wiedzy o najbliższym otoczeniu w naturalnym środowisku,
  • nowe obowiązkowe zajęcia z języka obcego nowożytnego i zajęcia komputerowe, kompetencje z języka obcego dziecko powinno nabywać również w czasie zajęć pozalekcyjnych, a zajęcia komputerowe powinny korelować z pozostałymi obszarami edukacyjnymi, mają służyć one wyzwalaniu twórczej aktywności ucznia, utrwalać nabyte umiejętności, rozwijać zainteresowania,
  • edukacja muzyczna oprócz typowo muzycznych zajęć włącza muzykę jako tło do różnych innych aktywności,
  • wychowanie fizyczne to zajęcia na boisku, w sali gimnastycznej służące rozwijaniu sprawności fizycznej uczniów, okazja do realizacji wielu treści edukacji zdrowotnej,
  • treści wychowawcze, które na tym etapie rozwoju dziecka są fundamentem do dalszych działań wychowawczych nauczycieli w późniejszych latach, służy temu między innymi nowa edukacja – etyka, przeznaczona dla dzieci, które nie uczęszczają na religię.

Autorzy Zalecanych warunków i sposobów realizacji w podstawie programowej podkreślają, że każde dziecko jest uzdolnione, a rolą nauczyciela jest odkryć i rozwijać zdolności. Systematycznie prowadzona diagnoza pedagogiczna pozwoli w porę zauważyć ewentualne trudności w nabywaniu wiedzy i umiejętności uczniów, zaplanować i zorganizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia.

Tak rozumiane działania nauczyciela przyczynią się z pewnością do zapewnienia uczniom lepszych szans edukacyjnych, będą wspierać ich indywidualny rozwój.

Jolanta Biernat
konsultant RODN „WOM" w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl